Поръчки направени до 11:00 часа, доставяме в рамките на 3 работни дни. инфо
ЛЯТЕН КОНКУРС. ВЪРНЕТЕ СИ СУМАТА НА ПОКУПКАТА! 💰 повече информация

Защита на личните данни - GDPR

Условия за защита на личните данни

I.

Основни разпоредби

1. Адиминистраторът на лични данни съгласно ап. 5 буква о) от Закон № 18/2018 Д.в. относно защитата на личните данни, в по-късно изменение (по-долу "Законът") E-Fulfillment с.р.о (ООД) s.r.o, Vojenská 2, 04001, Košice, ЕИК: 51456818, DIČ: 2120709503, IČ DPH: SK2120709503 (наричан по-долу „Администратор“).

2. Данните за контакт на асминистратора са

адрес: ул. Войенска №2, гр. Кошице

имейл: info@heliumking.bg

1. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; идентифицираното физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на конкретен идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположение, мрежов идентификатор или чрез позоваване на един или повече специфични елементи от физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социалната идентичност на това физическо лице.

2. Администраторът не е назначил лице, отговорно за защитата на личните данни.

II.

Източници и категории обработвани лични данни

1. Администраторът обработва личните данни, които сте му предоставили или такива лични данни, които Администраторът е получил въз основа на изпълнение на вашата поръчка.

2. Адимистраторът обработва вашите идентификационни и контактни данни и също такива, които са необходими за изпълнение на договора.

III.

Правна причина и цел на обработка на лични данни

1. Законовата причина за обработка на лични данни е

изпълнение на договора между вас и оператора съгласно § 13 ал. 1 буква б) от закона,

законен интерес на оператора от предоставянето на директен маркетинг (особено за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно § 13, ал. 1 буква е) от закона,

Вашето съгласие за обработка за целите на предоставянето на директен маркетинг (особено за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно § 13, ал. 1 буква а) от закона, в случай че няма поръчани стоки или услуги.

1. Цел на обработката на лични данни е

обработване на вашата поръчка и упражняване на правата и задълженията произтичащи от договорните отношения между вас и администратора; при поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешна обработка на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на личните данни е необходимо изискване за сключване и изпълнение на договора, без предоставянето на тези данни не е възможно да се сключи договора или да се изпълни от администратора, т.е.

изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.

1. Няма автоматично индивидуално решаване от страна на оператора в съответствие с § 28 от закона. Вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

IV.

Период на съхранение на лични данни

1. Администраторът съхранява лични данни

за времето, необходимо за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и оператора, и за предявяване на претенции от тези договорни отношения (за период от 15 години от прекратяването на договорните отношения).

до оттегляне на съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели за максимум 15 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласието.

1. В края на периода на запазване на личните данни администраторът изтрива личните данни.

V.

Получатели на лични данни (подизпълнители на администратора)

1. Получателите на лични данни са лица

Участващи в доставката на стоки / услуги / изпълнение на плащания въз основа на договор,

предоставящи услуги с поддържка на електронен магазин (Shoptet) и други услуги във връзка с функционирането на електронния магазин,

предоставяне на маркетингови услуги.

1. Администраторът не възнамерява да прехвърля лични данни на трети страни (държава извън ЕС) или на международна организация. Получателите на лични данни в трети страни са доставчици на бюлетин и мейлинг услуги / облачни услуги.

VI.

Вашите права

1. При условията, определени в Закона имате

право на достъп до личните ви данни съгласно раздел 21 от закона,

право за коригиране на лични данни съгласно раздел 22 от Закона или ограничението за обработване съгласно раздел 24 от Закона,

право за изтриване на лични данни съгласно раздел 23 от Закона,

право на обжалване срещу обработката съгласно раздел 27 от Закона,

право на преносимост на данните съгласно раздел 26 от Закона,

право за оттегляне на съгласието за обработка писмено или по електронен път на адреса или имейла на администратора посочен в чл. III от тези условия.

1. Също така имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че вашето право на защита на личните данни бе нарушено.

VII.

Условия за сигурност на личните данни

1. Администраторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за сигурността на личните данни.

2. Администраторът е предприел технически мерки за осигуряване на съхранение на данни и съхранение на лични данни на хартиен носител, главно…

3. Администраторът декларира, че само лицата, упълномощени от него имат достъп до лични данни.

VIII.

Заключителни разпоредби

1. Изпращайки поръчка от онлайн формата за поръчка, потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и че ги приемате в пълен размер.

2. Вие се съгласявате с тези условия, като маркирате съгласието си чрез онлайн формуляра. Маркирайки съгласието потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и че ги приемате в пълен размер.

3. Аминистраторът има право да промени тези условия. Той ще публикува нова версия на условията за защита на личните данни на своя уебсайт и в същото време ще ви изпрати нова версия на тези условия на вашия имейл адрес, предоставен на администратора.

Тези условия влизат в сила на 25 май 2018 г.